Most Holy Trinity Seminary-Thesis of Cassiciacum

All Rights Reserved

©2014 mostholytrinityseminary.org

REFERENCES IN SUPPORT OF FORMAL SEDEVACANTISM

New: Passerini on the validity of the election of heretics


Cardinal Franzelin on the distinction beteween the Apostolic See and the occupants of the See (y. 1887)


Potestas itaque suprema per factum Petri principis Apostolorum, de quo supra dictum est, cum episcopatu Romano iam incommutabiliter coniuncta, si consideretur in se et formaliter secundum suam divinitus institutam perpetuitatem, proprie est et dicitur sedes Apostolica; singuli autem heredes huius postestatis in Petro institutae et coniunctae cum episcopatu Romano sunt et dicuntur sedentes in sede Apostolica.

a) Hinc distinctio oritur inter sedem et sedentem ratione perpetuitatis. Sedes, hoc est perpetuum ius primatus, ex parte Dei in eius incommutabili lege et supernaturali providentia, ex parte Ecclesiae in iure et officio potestatem pro singulis Petri sucessoribus divinitus institutam semper velut depositum custodiendi et successionem certa lege procurandi, numquam desinit; sed singuli heredes seu sedentes in sede Apostolica sunt homines mortales; adeoque sedes numquam deficere sed vacare potest et saepe vacat. Tum vero manet quidem divina lex et institutio perpetuitatis, manet hoc ipso ius et officium in Ecclesia secundum legem statutam procurandi successionem, manent etiam participationes potestatum, quatenus aliis communicabiles, et a superstite adhuc sucessore Petri communicatae sunt vel legitime constitutae et non abrogatae; sed ipsa suprema potestas cum suis iuribus et praerrogativis, quae nuspiam exstare potest nisi in uno singulari Petri herede, iam sede vacante actu nemini competit.

Ioannes Baptista Franzelin S.I.:Theses de Ecclesia Christi Opus Posthumum, Romae MDCCCLXXXVII. Pag. 227.
Teaching of Cardinal Bernardin López Carvajal (y. 1492)


In altero dubio: utrum iste summus pontificatus aut hæc plenitudo potestatis maneat in ecclesia vel collegio sede vacante. Solitum est per sapientes distingui: Aut enim hic pontificatus appellat auctoritatem ipsam et summam jurisdictionem in fonte: et sic non periit decedente pontifice; manet enim in Christo primo pastore qui resurgens ex mortuis jam non moritur, quique eam potestatem Petro et in eo suis successoribus immediate legavit —aut hic pontificatus materialiter acceptus notat facultatem eligendi et determinandi personam quæ summo pontificatu fungatur et in ea acceptione manet immediate in collegio Cardinalium.


Card. Bernardinus López Carvajal, Oratio de eligendo Summo Pontifice, anno 1492.


PDF of source: click here.

Author Bio: click here.Second doubt: when the See is vacant, does this supreme pontificate or this plenitude of power remain in the Church, or in College of Cardinals? It is customary among theologians to make a distinction: either this pontificate refers to the authority itself and to the supreme jurisdiction in its source, and then it does not perish when the pope diessince it remains in Christ the First Pastor, who rising from the dead, is not able to die anymore, which authority Christ has given immediately to Peter and in him to his successors; or this pontificate, taken materially, refers to the faculty of electing and determining the person who is to discharge the office of supreme pontiff and in this sense it remains immediately in the College of Cardinals.


Cardinal Bernadin López Carvajal, Allocution to the College of Cardinals, given at the 1492 Conclave.Segunda duda: cuando la Sede está vacante, este supremo pontificado o esta plenitud de autoridad ¿permanece en la Iglesia o en el Colegio de Cardenales? Es costumbre entre los teólogos distinguir: ora este pontificado refiere a la autoridad misma y a la suprema jurisdicción en su fuente, y en este caso no perece al morir el papa sino que permanece en Cristo, Primer Pastor, quien resucitando de entre los muertos ya no ha de morir, autoridad que Cristo ha dado inmediatamente a Pedro y en él a sus sucesores; ora este pontificado, tomado materialmente, denota la facultad de elegir y de determinar la persona que ha de ejercer el supremo pontificado, y en este sentido permanece inmediatamente en el Colegio Cardenalicio.


Cardenal Bernadino López Carvajal, Alocución al Colegio de Cardenales,  dado en el cónclave de 1492.


* * *


Teaching of Cardinal John Jerome of Albano (y. 1543)


Papa factus haereticus, si resipiscat ante sententiam declaratoriam, jus Pontificium ipso facto recuperat, absque nova Cardinalium electione aliave solemnitate. «Neque obstat si diceretur: si eo ipso quod Papa haereticus est, a Pontificia dignitate cadit et extra Ecclesiam est, ut prediximus, ergo is redire non potest, saltem ut iterum Pontifex sit: alioquin hujusmodi reditus novae electionis vim haberet; et ita concilium Cardinalibus eligendi jus auferret, quod jure fieri non potest, sucundum Rosellum (in dicto loco). Respondeo, in proposita re jus eligendi, interpretatione juris, ita demum ad Cardinales devolvi, si sententia criminis declaratoria subsequatur: quoniam poenae quae pro haeresi ipso jure imponuntur, exequi non possunt, nisi hujusmodi praecedat sententia… Eam vero (sententiam declaratoriam haeresis) proferri oportere lege aliqua non probatur. Immo contrarium, quando Pontifex resipiscit, paulo ante demonstratum est. Quare cum istud jus ad Cardinales revocabiliter devolutum sit, hoc est, ut ita demum novus Pontifex eligatur, si is peracta poenitentia non resipiscat…, eis nulla infertur injuria… Nec mirum est si absque alicujus solemnitatis interventu hujusmodi reintegratio fiat: nam quemadmodum ob delictum privatio dignitatis nudo juris mysterio fit, ita per poenitentiam crimine extinto res ejusdem juris nudo mysterio ad primum statum redit.»


Card. Hieronymus Albanus, Tractatus de Potestate Papae, anno 1543. Cit. a D. Bouix, Tractatus De Papa, tomus I, Paisiis, 1869, p. 548.PDF of source: click here.

Author Bio: click here.

If a Pope who has become a heretic mends his ways before the declaratory sentence, he recovers ipso facto his pontifical authority without any new election of the Cardinals or other legal formality. Objection: «If, as we have said, the Pope by the very fact that he has become a heretic loses his pontifical dignity and remains outside the Church, then it is not possible for him to go back into office, at least not in the sense of becoming Pope again, because such a return would have the force of a new election, in which case a council would be attributing to itself a right that belongs to the Cardinals, namely the right of electing, and this —according to Rosellus— is not something that can be done legitimately.  Answer: In the present case, according to the interpretation of ecclesiastical law, the right of election returns to the Cardinals only after a declaratory sentence of the crime, because the penalties imposed by the law itself cannot be executed without such a sentence… And it has not been shown that such a declaration should be pronounced in virtue of any existing law. But rather the opposite is true when the Pope mends his ways, as we demonstrated before. Thus, no harm is done to the Cardinals, since they receive back in a revocable manner  the right of choosing another Pontiff, on condition that the heretical Pope be unrepentant and unwilling to mends his ways. It should be of no wonder if a reintegration of this type takes place without any legal solemnity, because, if a person loses ecclesiastical dignity by committing a crime—and this happens by a simple internal effect of the law (nudo juris mysterio fit)— by the same token, once the crime goes away by reason of the amendment, the thing goes back to its original state— also by a simple internal effect of the law.    


Cardinal John Jerome of Albano, Tractatus de Potestate Papae, 1543.
Si un Papa que cae en herejía se enmienda antes de una sentencia declaratoria recupera ipso facto la autoridad pontificia, sin necesidad de una nueva elección por los cardenales o de otra formalidad legal. Objeción: “Si, como hemos dicho, el Papa por el mismo hecho de haberse vuelto hereje pierde la dignidad pontificia y queda fuera de la Iglesia, es claro que tal persona ya no puede volver, al menos no de tal modo que siga siendo Pontífice, puesto que un regreso de tal modo tendría la fuerza de una nueva elección, y así un concilio estaría arrebatando a los cardenales el derecho de elección, lo cual, según Rosellus, no puede hacerse legítimamente”.  Respuesta: En el presente caso, según la interpretación del derecho [eclesiástico], el derecho de elección vuelve a los cardenales sólo después de una sentencia declaratoria del crimen, ya que las penas que el mismo derecho impone por herejía non pueden ser ejecutadas sin que exista tal sentencia… Ni consta que ésta [la sentencia declaratoria de herejía] deba pronounciarse en virtud de alguna ley. Antes bien, acaba de demonstrarse que lo contrario es verdadero si el Pontífice se enmienda. Por ende, no se les hace [a los cardenales] injuria alguna, ya que este derecho ha vuelto a los cardenales de un modo revocable, esto es, con el fin de que elijan un Pontífice en el solo caso de que éste no se arrepienta y se enmiende. Ni es de admirar que una reintegración de este tipo tenga lugar sin ninguna solemnidad legal: pues así como por un delito se incurre en la privación de una dignidad por un simple efecto interno del derecho, del miso modo una vez extinto el crimen por medio de la emendación, la situación vuelve a su estado original por un mero efecto interno del derecho”.


Cardenal Juan Jerónimo de Albano, Tractatus de Potestate Papae, 1543.* * *


Teaching of Augustine of Ancona (y. 1326)


RESOLUTIO.


Papatus quamvis a Deo sit effective, subjective, formaliter, necnon gubernative; tamen a Deo cum sit in hoc, vel illo homine, consensu hominis cooperante, ejusdem dissensu, et volitione cooperante ab eodem tolli potest.


RESPONDEO, dicendum, quod quæstio præsupponit Papatum esse a Deo. Et quærit, an per hoc Papa ex seipso possit renunciare; rationabiliter autem præsupponitur, Papatus esse a Deo. Nam quatuor modis possumus dicere, quantum ad præsens, singulariter Papatum esse a Deo.

Primo quidem causaliter, et effective. Quamvis enim omnis potestas universaliter sit a Deo, ut dicitur ad Roma. 13., singulariter tamen Papalem potestatem Deus Petro tribuit. Unde super illo verbo Matt. 16. Tibi dabo claves Regni Cœlorum, dicit Chrysost. Filius, quæ Patris est, et ipsius Filii, potestatem Petro ubique terrarum concessit; et homini mortali omnium, quæ in cœlo sunt, dedit auctoritatem Dei, ut per potestatem clavium ubique terrarum Ecclesiam amplificaret. [Homil. 55. in Matth.].

Secundo: materialiter et subjective, quia etsi omnis potestas innititur potestati Divinæ tamquam fundamento, singulariter tamen potestas Papalis fundata est super Christum, juxta illud Apostoli: Fundamentum nemo ponat præter illud, quod positum est, quod est Christus Jesus. [1 Cor. 3]. Et Chrysosto. dicit super Matth. Ideo Christus dixit non super Petrum, sed super petram fundatam esse Ecclesiam, quia non super homines, sed super fidem Christi potestatem Ecclesiæ fundavit. [Tomo 3. ser. de Pentecoste].

Tertio: formaliter et quidditative. Nam et si omnis potestas formaliter consistit in quodam ordine Superioris ad inferiorem (unde, cum dixisset Apostolus omnem potestatem esse a Deo, statim subdit: Quæ autem a Deo sunt, ordinata sunt), singulariter tamen potestas Ecclesiæ sic est a Deo ordinata, ut de ea dicatur Cant. 4. Est terribilis, ut castrorum acies ordinata.

Quarto: finaliter et gubernative. Dicit enim Aug. [In Psalm. 145. to. 8] super illo verbo 1. Corinth. 9. Nunquid Deo cura est de bobus, quod providentia [S. Thom. par. 1. q. 22. art. 2] quidem generali Deus habet curam de bobus, et de omnibus creaturis, cum dicat Propheta: Ipse det jumentis escam ipsorum, et pullis corvorum [Psal. 146] etc. Sed quandam singularem curam habet de sua Ecclesia, quam ad creaturas irrationales non extendit.

Istis tamen non obstantibus, quibus ostensum est, Papatum esse singulariter a Deo; possumus probare, quod Papa ex seipso potest renunciare Papatui, tali ratione. Illud, quod est a Deo, homine cooperante, effective, fundative, ordinative et gubernative, potest, homine cooperante, his quatuor modis tolli, et destrui. Quod patet in naturalibus, in moralibus, et in artificialibus.

In naturalibus quidem, quia anima rationalis singulariter a Deo infunditur corpori, cum nullus possit infundere, et creare ipsam, nisi Deus; et tamen, quia infunditur a Deo, homine cooperante (quia homo generat hominem, et sol [Arist. 2. Physic. t.]), ideo opere humano potest anima a corpore tolli, et separari.

In moralibus vero videmus quod gratia singulariter a Deo infunditur animæ, cooperante tamen homine [Vide Conc. Trid. sess. 6. de justificatione, c. 5. et eadem sessione de justificatione canone 4]. Unde super illo verbo Tren. 4. Converte nos Domine ad te, et convertemur, dicit glos. quod gratia Dei non convertimur nisi ex nostra voluntate convertamus. Ideo sensus est: Converte nos per gratiam, et convertemur, quantum in nobis est, arbitrio libertatis. Sicut ergo gratiæ infusio est a Deo, per hominis tamen consensum et liberi arbitrii conversionem, ita ejus separatio potest esse per hominis dissensum et ejus liberi arbitrii a Deo aversionem. In artificialibus autem planum est quod templum Salomonis et tabernaculum Moysi ex mandato Dei fabricata sunt, immo singulo in tabernaculo illo operata, Deo singulariter dictante et præcipiente facta sunt. Et tamen, quia cooperante homine omnia illa fabricata sunt, ideo, cooperante homine, omnia illa sunt corrupta. Simili ergo modo, non obstante, quod Papatus singulariter sit a Deo, tamen, quia non est a Deo in esto homine vel in illo nisi cooperante ejus consensu et ejus volitione, ideo potest ab eo tolli, cooperante ejus dissensu et volitione.


Augustinus de Ancona, Summa de potestate ecclesiastica,Venezia Johannes Leoviller impens. Octaviani Scoti, 1487.


PDF of source: click here.

Author Bio: click here.

  


SOLUTION:


Although the Papacy is from God effective, subjective, formaliter and gubernative, nevertheless, since it is in this or that man by the cooperation of man’s consent, it is able to be taken away by the dissent of the same man by the cooperation of his will.


I REPLY by saying that the question presupposes that the Papacy is from God. It is asked whether, on account of this, the Pope is able to renounce of his own accord. Now, that the Papacy is from God is reasonably presupposed. For, with respect to the present, we may say that the Papacy is from God in a singular manner in four different ways.

The first indeed is causaliter et effective. Even though every power is universally from God, as is stated in Romans XIII, nevertheless, God granted the Papal  power to Peter in a singular manner. Wherefore, upon those words in Matthew XVI: I will give to thee the keys of the kingdom of heaven, St John Chrysostom comments: The Son granted to Peter that power over all the earth which belongs to the Father, and to the Son Himself.

Second: materialiter et subjective, because, even though every power is based on the divine power as on its foundation, nevertheless the papal power was founded upon Christ in a special way, according to the words of the Apostle: For other foundation no man can lay, but that which is laid; which is Christ Jesus. And St. John Chrysostom comments on St Matthew: Therefore Christ said that the Church was founded not upon Peter but upon the rock, because He founded the power of the Church not upon men but upon the Faith of Christ.

Third: formaliter et quidditative. For although every power consists formally in a certain order of a superior to an inferior (wherefore when the Apostle says that every power is from God, he adds immediately: And those that are, are ordained of God), nevertheless, in a singular manner, the power of the Church has been so ordered by God that it is said of it that (Cant. 6) she is terrible as an army set in array.

Fourth: finaliter et gubernative. For St Augustine, commenting on those words of I Cor. IX Doth God take care for oxen?, says that, by His general providence, God takes care indeed of oxen and of all creatures, since the Prophet says: Who giveth to beasts their food: and to the young ravens, etc. But he has a certain singular care of His Church, which He does not extend to irrational creatures.

Notwithstanding the foregoing, from which it has been shown that the papacy is from God in a singular manner, we can prove that the Pope is able to renounce the Papacy of his own accord, for a similar reason. That which is from God with the cooperation of man effective, fundative, ordinative et gubernative, is able, through the cooperation of man, to be taken away and to be destroyed in these four ways. This is clear in natural, moral and artificial things.

In natural things, the rational soul is infused in the body by God in a special way, since no one can infuse or create it except God because; yet, since it is infused by God with the cooperation of man (for man and the sun beget man), hence the soul is able to be taken away and separated from the body by a human action.

In moral things, we see that grace is infused into the soul by God in a singular manner, though with the cooperation of man. Whence the Gloss, commenting on those words of Lam. V:  Convert us, O Lord, to thee, and we shall be converted, says that we are not converted by the grace of God unless we are converted from our will. Therefore the sense is this: Convert us through grace, and we shall be converted, in so far as it lies in us, by our free will. Therefore, just as the infusion of the grace is by God, yet with the consent of man and the conversion of his free will, so also its loss can take place by the dissent of man and the aversion of his free will from God.

In artificial things, it is plain that Solomon’s temple and Moses’ tabernacle were made by the command of God, nay, everything in that tabernacle was done by the special dictates and commands of God. Since, however, all those things were made with the cooperation of man, they were all destroyed with the cooperation of man. In a similar way therefore, even though the Papacy is from God in a singular manner, yet, since it is not from God in this or that man without the cooperation of his consent and will, it is able to be taken away from him with the cooperation of his dissent and will.


Augustine of Ancona, Summa de potestate ecclesiastica,Venezia Johannes Leoviller impens. Octaviani Scoti, 1487.SOLUCIÓN:


Por más que el Papado sea divino efectiva, subjetiva y formalmente, y en cuanto es un poder gubernativo; sin embargo, como recae en un hombre concreto mediante su libre consentimiento, este hombre puede hacer cesar el papado con un acto voluntario de no consentimiento.  

 

RESPONDO: La presente cuestión presupone que el Papado es divino y pregunta si, por lo tanto, puede el Papa renunciar. Ahora bien, que el Papado sea divino se presupone con razón, ya que el Papado puede llamarse singularmente divino de cuatro modos.

Primero, por razón de su causa y de su efecto. Toda potestad proviene de Dios, como se dice en Rom. 13, pero la potestad papal fue dada a San Pedro de un modo singular. Por esto el Crisóstomo, comentando sobre las palabras Te daré las llaves del Reino de los Cielos, dice: El Hijo concedió a Pedro su potestad y la de su Padre sobre toda la tierra y dio a un hombre mortal la autoridad de Dios sobre lo celestial, para que por la potestad de las llaves extendiese la Iglesia por todo el mundo.

En segundo lugar el Papado es divino con respecto a su materia y sujeto, ya que si bien es cierto que todo potestad se basa en el poder divino como en su fundamento, sin embargo, la potestad papal fue fundada sobre Cristo de un modo especial, según aquello del Apóstol: Nadie ponga otro fundamento que el que ha sido puesto, que es Cristo Jesús. Y el Crisóstomo, comentando sobre San Mateo, dice: Por esto Cristo no dijo que la Iglesia estaba fundada sobre Pedro, sino sobre una piedra, ya que no fundó el poder de la Iglesia sobre hombres sino sobre la fe de Cristo.

En tercer lugar, es divino formal y esencialmente. Aunque todo poder consiste formalmente en un cierto orden del superior al inferior (por lo cual el Apóstol, habiendo dicho que toda potestad es de Dios, añade inmediatamente: Y las que son de Dios, son ordenadas); sin embargo, la potestad de la Iglesia ha sido de tal modo ordenada, que de ella se dice (Cant. 6) que es terrible como un escuadrón ordenado.

En cuarto lugar, el papado es divino por su finalidad y por su gobierno; pues San Agustín, comentando sobre aquel pasaje de I Cor. 9, ¿Acaso tiene Dios cuidado de los bueyes? dice que Dios tiene, de hecho, cuidado de los bueyes y de todas las creaturas por su providencia general, ya que dice el profeta  que El da al ganado su alimento, y a los polluelos de los cuervos, etc. [Salmo 146], pero tiene Dios sobre su Iglesia un cuidado especial, que no se extiende a las creaturas irracionales.

No obstante lo que se ha demostrado, a saber, que el Papado es de Dios de un modo singular, podemos demostrar que el Papa puede renunciar al Papado por una razón semejante: Aquello que es de Dios fundamental y efectivamente y en cuanto a la ordenación y gobernación [effective, fundative, ordinative et gubernative], pero que requiere la cooperación del hombre, puede ser terminado y destruido de estos mismos cuatro modos por la cooperación del hombre. Esto es evidente en el orden de la naturaleza, así como en el orden moral y en las cosas artificiales.

En orden de la naturaleza, el alma racional es infundida en el cuerpo por Dios de un modo singular (ya que nadie excepto Dios puede crear o infundir el alma) y, sin embargo, como Dios la infunde mediante la cooperación del hombre (pues el hombre y el sol engendran al hombre [Arist. 2 Physic.] ) puede el alma separarse del cuerpo por medio humano.

En el orden moral vemos que la gracia es infundida en el alma por Dios de un modo singular, no sin la cooperación del hombre [Vid. Conc. Trid. sess. 6 de justificatione, c. 5 et eadem sessione de justificatione, canone 4]. Por eso la glosa, comentando sobre aquello de Lam. 5, 21: Conviértenos, Señor, a tí, y nos convertiremos, dice que la gracia de Dios no nos convierte si no nos convertimos con nuestra voluntad. El sentido es: Conviértenos por tu gracia y nos convertiremos, en cuanto de nosotros depende, por nuestro libre albedrío. Así como la infusión de la gracia proviene de Dios, pero ocurre con el consentimiento del hombre y la conversión de su libre albedrío; de modo similar puede la gracia perderse por la voluntad del hombre y su libre aversión de Dios.

En las cosas artificiales se ve claramente que el templo de Salomón y el tabernáculo de Moisés fueron construidos por orden de Dios; es más, el tabernáculo fue fabricado, incluso en sus pormenores, según las instrucciones de Dios. Y, sin embargo, puesto que estas cosas fueron fabricadas con la cooperación del hombre, por esto mismo, perecieron por medio del hombre. Similarmente, el Papado proviene de Dios de un modo singular, pero como Dios no lo confiere a un hombre particular sino mediante su libre consenso, el Papado puede, por ende, ser sustraído de un hombre mediante su consenso y voluntad.


Agustín Trionfo de Ancona, Summa de potestate ecclesiastica,Venezia Johannes Leoviller impens. Octaviani Scoti, 1487.


* * *


Teaching of Saint Antoninus (his Summa was written between  1440 and 1459)Utrum mortuo Papa, potestas ejus remaneat in collegio cardinalium? Respondet Augustinus in dicto libro quæst. 3. Duobus modis potestas Papæ remanet in collegio cardinalium, ipso defuncto, primo quantum ad radicem. Comparatur enim collegium ad Papam, sicut radix ad arborem vel ramum. Sicut autem potestas arboris vel rami, qua floret, et fructum producit, remanet in radice, ipsa arbore vel ramo destructo; sic potestas papalis remanet in ecclesia, vel collegio, ipso Papa mortuo. In collegio quidem tamquam radice propinqua et in ecclesia prælatorum et aliorum fidelium tamquam in radice remota. Secundo talis potestas remanet in ecclesia et in collegio quantum ad illud, quod est in papatu materiale, quia Papa mortuo, potest collegium per electionem personam determinare ad papatum, ut sit talis vel talis. Unde sicut radix producit arborem, mediante qua flores et fructum producit, sic collegium facit Papam habentem jurisdictionem et adminstrationem ejus in ecclesia. Unde, si nomine papatus intelligimus personæ electionem et determinationem, quod est quid materiale in papatu, ut dictum est, sic talis potestas remanet in collegio, mortuo Papa. Si vero nomine potestatis papalis intelligimus ejus auctoritatem et jurisdictionem, quod est quid formale, sic talis potestas numquam moritur, quia semper remanet in Christo, qui resurgens a mortuis jam non moritur. Unde super illo verbo, data est mihi omnis potestas in cælo et in terra … et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem sæculi, Matth. cap. final. dicit Augustinus, quod apostoli, quibus Christus loquebatur, non permansuri erant usque ad consummationem sæculi, sed in persona omnium sequentium eos ipsis locutus est, tamquam uni corpori ecclesiæ. Sed, si nomine postestatis papalis intelligimus actualem administrationem, quod est quid materiale et formale in papatu, sic actualis administratio bene moritur, mortuo Papa, quia nec remanet in collegio actualis administratio potestatis papalis, ipso mortuo, nisi in quantum per statutum prædecessoris est eis commissum, nec remanet isto modo in Christo, quia de communi lege Christus post resurrectionem non est exsecutus talem potestatem, nisi mediante Papa: licet enim ipse sit ostium, Petrum tamen et successores suos constituit ostiarios suos, quibus mediantibus aperitur et clauditur janua intrandi ad ipsum. Potestas ergo ecclesiæ non moritur, mortuo Papa, quantum ad jurisdictionem, quod est quasi formale in papatu, sed remanet in Christo. Nec moritur quantum ad personæ electionem et determinationem, quod est tamquam quid materiale, sed remanet in collegio cardinalium, sed moritur quantum ad actualem administrationem jurisdictionem ejus, quia mortuo Papa ecclesia vacat, et privatur administratione talis potestatis. Nec obstat, si dicatur Christi sacerdotium durare in æternum, sicut Christus; ergo, mortuo Papa, remanet potestas ejus, quia hoc est verum quantum ad id, quod est formale in sacerdotio: sicut enim omnes sacerdotes non sunt nisi unus sacerdos, puta Christus, quantum ad potestatem conficiendi, quia omnes conficiunt in persona Christi; sic omnes Papæ non sunt nisi unus Papa, puta Christus, quia omnes Papæ recipiunt jurisdictionem et potestatem administrandi immediate a Deo; moritur tamen actualis administratio dictæ potestatis, mortuo isto vel illo Papa.


S. Antoninus,  Summa Theol. Pars III n. III: Num Papa mortuo remaneat ejus potestas. Veronae, 1740.


PDF of source: click here.

Author Bio: click here.

Whether the power of the Pope remains in the College of Cardinals after the death of the Pope? Augustine of Ancona responds in the third Question of the aforesaid book: After his death the power of the Pope remains in the College of Cardinals in two ways. First with respect to the root, for the College is compared to the Pope as the root to the tree or the branch. But just as the power of the tree or the branch, by which it blossoms and produces fruit, remains in the root even after the tree itself or its branch are destroyed, so the papal power remains in the Church or the College after the death of the Pope. It remains in the College as in the proximate root and in the church of the prelates and other faithful as in the remote root. Secondly, such power remains in the Church and in the College with respect to that which is material in the papacy, since after the death of the Pope the College is able, through election, to determine a person to the papacy, that it be such or such a one. Wherefore just as the root produces the tree through which it produces the flowers and fruit, so also the College makes a Pope who has jurisdiction and administration in the Church. Hence, if by the name of papacy we understand the election and determination of the person (which is the material thing in the papacy, as has been said before) then such power remains in the College after the death of the Pope. But if by the name of papal power we understand his authority and jurisdiction (which is the formal thing), then such power never dies, because it always remains in Christ, who rising again from the dead, dieth now no more. Wherefore St. Augustine, commenting on the words “all power is given to me in heaven and in earth ... and behold I am with you all days, even to the consummation of the world” (Mat. 28), says that the Apostles, to whom Christ spoke, were not going to remain until the consummation of the world, but He spoke to them in the person of all those that would succeed them, as to a single body of the Church. If, however, by the name of papal power we understand the actual administration, which is the material and formal thing in the papacy, then it is true that this actual administration dies with the death of the Pope, since the actual administration of the papal power does not remain in the College after the death of the Pope (except to the extent that it was entrusted to them by a decree of the predecessor), nor does it remain, in this manner, in Christ, because, according to the common law, Christ has not exercised such power, after His resurrection, except through the mediation of the Pope; for  although He Himself is the door, He has nevertheless constituted Peter and his successors as the His porters, by whose mediation the door of access to Him is opened and closed. The power of the Church therefore with regard to jurisdiction (which is, as it were, the formal thing in the papacy) does not die with the death of the Pope but persists in Christ. Nor does it die with regard to the election and determination of the person, (which is like the material element), but it persists in the College of Cardinals; it dies, however, with respect to its actual administration and jurisdiction, because after the death of the Pope, the Church is vacant and is deprived of the administration of such power. Nor is that conclusion hindered by saying that the priesthood of Christ will endure forever, just as Christ, and that therefore, after the death of the Pope, his power remains, because this is true with regard to what is formal in the priesthood. For just as all priests, as regards the power of consecration, are but one priest, Christ, inasmuch as all consecrate in the person of Christ); so all Popes are but one Pope, Christ, because all Popes receive jurisdiction and the power of ruling immediately from God; and yet the actual administration of the said power dies with the death of this or that Pope.


St. Antoninus, Summa Theologica,  Part III n. 3. Verona, 1740.

A la muerte del papa, permanece su potestad en el colegio de los cardenales? Agustín de Ancona responde, en la tercera cuestión del mencionado libro, que tras la muerte del Papa la potestad papal permanece en el colegio cardenalicio de dos modos.

Primero, en cuanto a la raíz, pues el colegio cardenalicio se relaciona al papa como la raíz al árbol o la rama. Ahora bien, así como la virtud del árbol, por la cual florece y da fruto, permanece en la raíz cuando el árbol mismo o una rama se destruye; así también cuando el Papa fallece la potestad papal permanece en la Iglesia o en el colegio cardenalicio: en el colegio como en raíz próxima y en la Iglesia de los prelados y otros fieles como en raíz remota.

En segundo lugar, la potestad papal permanece en la Iglesia y en el colegio en cuanto a lo que es material en el papado, ya que tras la muerte del papa el colegio puede determinar al papado por tal o tal persona medio de la elección. Por lo tanto, así como la raíz produce el árbol mediante el cual produce flores y fruto, así también el colegio hace un Papa tiene jurisdicción y administración en la Iglesia. Si, pues, por el nombre de papado se entiende la elección y determinación de la persona (lo cual, como se ha dicho, es lo material del papado), entonces esta potestad permanece en el colegio tras la muerte del Papa. Si, empero, por el nombre de potestad papal se entiende su autoridad y jurisdicción, que es lo formal, entonces tal potestad nunca muere, porque permanece siempre en Cristo que, resucitado de entre los muertos, ya no muere. Por eso, San Agustín, comentando sobre el pasaje "se me ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra ... y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del mundo" (Mat. 28) dice que los Apóstoles con quienes Cristo hablaba no habían de permanecer hasta la consumación del mundo pero les habló a ellos en la persona de todos los que que habían de sucederlos, como a un único cuerpo de la Iglesia.

Ahora bien, si por el nombre de potestad papal se entiende la administración actual (que es lo material y formal en el papado), entonces ésta sí muere junto con el papa. La razón es que tras la muerte del papa la administración actual de la potestad papal no permanece ni en el colegio (excepto en cuanto a aquello que el Papa les haya encomendado por estatuto), ni tampoco - de este modo - en Cristo, ya que según la ley común [de la Providencia] Cristo no ejerció tal potestad después de su resurrección, sino mediante el Papa. Pues, si bien es cierto que Cristo es la puerta, Él, no obstante, constituyó a Pedro y sus sucesores como porteros suyos, mediante quienes se abre y cierra la puerta por la que se llega a Él. Por lo tanto, la potestad de la Iglesia en cuanto a la jurisdicción - que es como lo formal del papado - no muere junto con el Papa sino que permanece en Cristo. Ni tampoco muere en cuanto a la elección y determinación de la persona - que es como lo material de papado- sino que permanece en el colegio de los cardenales. Muere, sin embargo, en cuanto a la administración actual de su jurisdicción, ya que con la muerte del Papa la Iglesia vaca y queda privada de la administración de dicha potestad. Ni obsta esta objeción: El sacerdocio de Cristo dura eternamente, como Cristo; por lo tanto, tras la muerte del Papa, su potestad perdura. Esto es verdad en cuanto a lo que es formal en el sacerdocio: pues así como todos los sacerdotes, en cuanto a la poder de consagrar, no son sino un solo sacerdote, Cristo (ya que todos consagran en la persona de Cristo); del mismo modo, todos los Papas no son sino un Papa, Cristo (porque todos los Papas reciben la jurisdicción y potestad de administrar inmediatamente de Dios) y, sin embargo, la administración actual de esta potestad muere cuando muere un Papa en particular.


San Antonino, Summa Theologica, p. III, 3. Verona, 1740.